Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. Zásobování prodejen a dokumenty s tímto spojené

24. 3. 2007

Vlastní nákup a objednávání zboží

Nákupem zboží se zajišťuje zboží, které je určeno k dalšímu prodeji nebo zpracování. Nakoupeným množstvím zboží by měla prodejna uspokojit spotřebitelskou poptávku v daném místě a čase.

Účastníky nákupu jsou prodejna jako odběratel a dodavatel. Dodavatelem může být výrobní nebo odchodní firma (velkoobchod), a to podle toho zda se jedná :

·         přímé dodávky přímo od výrobce,

·         nebo nepřímé dodávky z velkoobchodu (vlastní nebo cizí firmy).

Při přípravě na nákup vychází prodejna ze stavu zásob zboží v prodejně a ze záznamu o spotřebitelské poptávce. Přihlíží se k průměrné zásobě ( rozdíl mezi maximální a minimální zásobou), k pravděpodobné výši maloobchodního obratu, k časovému úseku, během něhož musí zboží vystačit k plynulému uspokojování poptávky až do další dodávky, a k situaci na trhu.

Na základě těchto ukazatelů sestavuje prodejna objednávku zboží, kterou předá velkoobchodní či výrobní firmě. Objednací styk je souhrn činností, které probíhají podle standardních pravidel.

Od dodavatele se vyžaduje, aby odběratele seznámil s rozsahem vyrobeného sortimentu, informoval jej o vlastnostech výrobků, způsobu jejich použití, ceně a právních stránkách nákupu. Z těchto pravidel vycházejí i dílčí fáze objednacího styku : výběr zboží a vlastní objednávka, jejichž technika se řídí povahou objednávaného zboží.

Objednávky jsou vyhotovovány tímto účastníkem obchodního vztahu:

a)      prodejnou (vedoucím prodejny či jiným pověřeným zodpovědným pracovníkem), a to formou:

-         přímé písemné objednávky ; objednávka je sestavena podle vlastního momentálního uvážení za pomocí seznamu zboží nebo katalogu,

-         předtištěné písemné objednávky, do které se různými formami ( značkou, číslem, písmenem apod.) k předtištěným druhům zboží zapisuje požadované množství a jakost  či jiné doplňující údaje,

-         telefonické objednávky, která se obvykle potvrzuje písemně,

-         faxové objednávky ; předpokladem je instalace faxu,

-         internetové objednávky ; předpokladem je základní počítačové a příslušné telekomunikační vybavení,

-         osobní návštěvy pověřeného pracovníka prodejny ve vzorkovně velkoobchodu, výrobce či jiného dodavatele.

b)      obchodním zástupcem, který společně s vedoucím prodejny :

-         vyhotoví přímou písemnou objednávku,

-         vyplní předtištěnou objednávku.

c)      prodejcem, který je současně zástupcem příslušné výrobní nebo velkoobchodní firmy.

 

Formy, jakou může prodejna zboží objednat jsou různé a jsou již  uvedeny ve stručném přehledu v předcházejících odstavcích. Určují je především: druh zboží, velikost a vzdálenost prodejny od dodávající velkoobchodní nebo výrobní firmy.

V objednávce mají být uvedeny všechny druhy zboží, po kterých je poptávka, bez ohledu na to, zda je dodavatel má či nemá na skladě. Druhy, které dodavatel nemá, se uvádějí obvykle ve zvláštním seznamu – defektáři. Z defektáře je jasně vidět, které  druhy maloobchod žádá a potřebuje a velkoobchod má přehled, který může použít při objednávání zboží ve výrobě.

V písemné objednávce musí být tyto údaje:

1.      přesná adresa příjemce objednávky (dodavatele),

2.      datum a číslo objednávky,

3.      druh zboží, příp. ceníkové číslo, název zboží, určení velikosti, značky  apod.,

4.      měrná obchodní jednotka (ks, kg, m, bal.),

5.      cena za jednotku,

6.      množství zboží ( ks nebo obvyklé balení)

7.      hodnota v Kč celkem,

8.      adresa prodejny, razítko prodejny a podpis vedoucího.

 

1.1.1   Uzavírání kupní smlouvy

Postup při uzavírání

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něj vlastnické právo k této věci, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Místo ceny lze dohodnout způsob jejího dodatečného určení. Dohodou o předmětu a o ceně je kupní smlouva platně uzavřena.

            Náležitosti kupní smlouvy

            I když jiné náležitosti jsou nepodstatné a zákon neukládá účastníkům kupní smlouvy povinnost dohodnout se o nich, v důležitých kupních smlouvách je účelné sjednat také

·        dobu, místo a způsob předání zboží;

·        kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody;

·        jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost zboží;

·        nároky kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (reklamační nároky);

·        dobu a způsob zaplacení kupní ceny;

·        sankce za porušení povinností, např. smluvní pokutu nebo možnost odstoupení od smlouvy.

            Co z těchto náležitostí není uvedeno ve smlouvě, posuzuje se podle podrobných ustanovení obchodního zákoníku, který mimo jiné obsahuje tato základní pravidla:

            Není-li smluvena jiná doba dodání, je prodávající povinen bez vyzvání kupujícího dodat zboží ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu dodání     

            Je-li množství zboží dohodnuto jen přibližně, nesmí odchylka v dodávce přesáhnout 5%.

            Dnem předání je den, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat s koupeným zbožím, popř. den předání zboží prvnímu dopravci, jestliže se zboží odesílá prostřednictvím dopravce.

            Plnění podmínek dodávky

            Kupující nabývá vlastnické právo, jakmile je mu zboží předáno. Před převzetím nabývá vlastnictví k přepravovanému zboží, jakmile získá oprávnění zásilkou nakládat, tj. převzetím dokladů k přepravovanému zboží. Přechodem vlastnictví přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

            Jakost zboží musí být vhodná pro účel uvedený ve smlouvě nebo pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

            Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Jestliže kupující neprohlédne zboží ihned při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce (tzv. zjevné vady), jen když prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době jeho převzetí.

            Za později vzniklé vady odpovídá prodávající jen na základě písemného převzetí záruky. Účinky převzetí záruky má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti zboží na jeho obalu.

            Reklamační nároky se řídí podle toho, zda dodáním zboží s vadami byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy jsou takové vady zboží, kdy je zřejmé, že kupující by o zboží neměl zájem, kdyby předpokládal možnost výskytu tak závažných vad

            Neoznámí-li kupující prodávajícímu zvolený reklamační nárok bez zbytečného odkladu, může uplatnit pouze nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupní cenu je kupující povinen zaplatit při převzetí zboží.Jestliže prodávající kupujícímu zboží odesílá, může si stanovit podmínku, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím kupující obdrží jen při zaplacení kupní ceny dohodnutým ve smlouvě.

Kupující není povinen zaplatit, dokud nemá možnost si zboží prohlédnout.

            Jestliže kupující z důvodů reklamace odmítá převzaté zboží, je povinen postarat se o jeho uchování. Dokud mu prodávající neuhradí přiměřené náklady, které mu uchováním zboží vznikly, je kupující oprávněn toto zboží zadržovat.

            Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží (tzv. aliud), než určuje smlouva, a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující oprávněn zboží převzít nebo odmítnout.    

Od každé objednávky, zaslané dodavateli, musí mít vedoucí v prodejně kopii pro kontrolu vyřízení objednávky.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář