Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Skladování jednotlivých druhů zboží, manipulace se zbožím

24. 3. 2007

Skladování zboží

Zboží se skladuje tak, aby byly zachovány jeho původní užitné vlastnosti, zejména jeho vzhled, barva, vůně, chuť  atd. Podmínky při   skladování zboží (teplota,  vlhkost vzduchu, intenzita osvětlení atd.) musí odpovídat určitému druhu zboží.

Uskladnění zboží

                Uskladněním zboží rozumíme jeho uložení ve skladovacích prostorách prodejny, jeho označení, účelné rozmístění a obměnu, jakož i odbornou péči o ně.

                Uskladnění zboží začíná převzetím zboží do skladu, a to buď hlavního, příručního, nebo dokonce převzetí zboží přímo do prodejní místnosti a jeho uskladnění ve výstavních regálech a gondolách.

Skladovací podmínky a skladovací prostory

                Základní zásadou ukládání zboží ve skladě je čisté prostředí

Dveře a vrata skladů musí dobře těsnit a být tak konstrukčně řešena, aby znemožňovala vnikání škodlivých živočichů. Větrací zařízení,  průduchy a elektroinstalace musí být dobře utěsněné.

Okna musí být taktéž utěsněná, s možností větrání, opatřená síťovinou proti vnikání hmyzu, popř. ptactva. Vhodné je natřít je modrým nátěrem.

Stěny a stropy skladů musí být hladké, čisté, bez spár, neotlučené a s neoprýskanou omítkou. Jednou ročně se bílí čerstvě hašeným vápnem, doporučuje se přidat 5% roztok modré skalice proti plísním.

Podlahy musí být čisté, bez prasklin a rozbitých míst. Nevhodná je betonová podlaha, při použití mechanizace dochází k prášení betonu. Nejrozšířenějším a  nejkvalitnějším typem podlah je plast-beton, který je velmi tvrdý, stálý, velmi dobře se ošetřuje a je vzhlednější než jiné typy podlah. Podlahy ve skladech se dělají zásadně bez prahů a bez větších výškových rozdílů, které by bránily plynulému pohybu skladištní mechanizace.

Mechanizace a automatizace ve skladech

                Odstranění namáhavé a zdlouhavé manuální práce, pro růst produktivity práce a tím i zvyšování zisku obchodní firmy.

Druhy skladů:     

  • automatizované sklady,

  • plně automatizované sklady,

  • poloautomatizované sklady.

                Za automatizovaný sklad se všeobecně považuje takový sklad, který uplatňuje ve svém provozu prvky automatizace při manipulaci, uskladnění a při řízení skladu.

                Za plně automatizovaný se označuje takový sklad, kde jsou převážné části skladových operací zabezpečovány stroji bez zásahu člověka podle příkazů počítače, který nejen řídí pohyb zboží ve skladě, nýbrž i kontroluje průběhy a správnost vykonaných operací. Tomuto způsobu řízení se říká on line.

                Za poloautomatizovaný sklad se považuje takový, který je zaměřen hlavně na nejlehčí automatizované procesy. Řízení skladových operací zabezpečuje počítač prostřednictvím operátora, který je zpětně o proběhlých operacích ve skladě informován provozními pracovníky skladu. Tento systém je nazýván off line.

                Automatizované sklady by připadaly v úvahu v takových prodejních celcích, jako jsou např. hypermarkety či supermarkety.

                Mechanizace a automatizace ve skladech přináší především tyto výhody:

·         zvýšení produktivity práce a zisku obchodní firmy, 

·         zrychlení obrátky zásob zboží jako důsledek koncentrace zásob a přímého přístupu    k veškerému zboží, 

·         stanovení nejlépe vyhovující struktury zásob zboží v důsledku přehledného uspořádání zboží, 

·         vysoké pracovní využití skladových mechanismů formou vícesměnného provozu, 

·         omezení závad v provoze odstraněním lidského činitele z řízení, 

·         zabezpečení vyšší bezpečnosti práce. 

                Základní nevýhodou je možnost poruchy mechanizmu, ochromení provozu skladu a následně i prodeje zboží.

Zásady skladování zboží

 Při skladování je třeba dodržet především tyto zásady:

·         přehledného a účelného rozmístění zboží, dovoleného a nedovoleného sousedství, obměňování zásob, zajištění vhodných skladovacích podmínek podle druhu zboží. 

                Hlavní zásadou při skladování a ukládání zboží je přehlednost a účelnost.

Ukládat zboží účelně znamená, že např. zboží těžké nebo zboží, které se rychle prodává, uložíme co nejblíže prodejní místnosti, abychom ušetřili fyzickou námahu pracovníků, kteří manipulují se zbožím.

                Další zásadou, kterou je nutno respektovat, je zásada dovoleného sousedství. Odděleně se skladují ty druhy, které se svým fyzikálně- chemickým složením mohou vzájemně ovlivňovat.

Neméně důležitou obecnou zásadou při ukládání a skladování zboží je zásada obměny zboží a pravidelné kontroly záručních lhůt. Při doplňování zboží do prodejní místnosti vybíráme ze skladu zboží ze starších dodávek 

Poslední důležitou zásadou při skladování zboží je zajistit vhodné skladovací podmínky podle druhu zboží. Obecně dodržujeme následující stručné doporučení :

·         zboží skladujeme v regálech, na laťových podložkách a na paletách. Dodržujeme dostatečný odstup od stěn (minimálně 20 cm u potravinářského zboží), vodovodního a teplovodního potrubí,

·         zboží nemá ležet přímo na podlaze. Nejvhodnější jsou palety, které nám umožňují potřebný odstup od podlahy (minimálně 15 cm). 

Skladování obalů a manipulace s nimi

                Vratné obaly v obchodě představují poměrně velké hodnoty. Snažíme se o to, aby jejich životnost byla co nejdelší.

Při skladování obalů postupujeme následovně :

·         vratné obaly ukládáme ve skladišti obalů nebo v hlavním skladu na vyhrazeném místě odděleně od zboží, 

·         skladujeme takovým způsobem, který spolehlivě zamezí jejich poškození a znehodnocení, 

·         skladiště obalů má být situováno co nejblíže rampě, 

·         prostor pro skladování obalů má být naprosto čistý, podlaha bez špíny a prachu, 

·         obaly ukládáme na podlážky, rohože nebo palety, nikdy ne na holou podlahu kvůli vlhkosti a plísni, 

·         skladujeme jen obaly čisté, neporušené a připravené k vrácení ( např. pytle vyčištěné a srovnané, skládací bedny převázané, láhve čisté, bez zátek, nepoškozené a roztříděné). 

                Snažíme se řídit následujícími pokyny:

·         při odběru a přejímce sledovat, zda obaly odpovídají standardním podmínkám, jejich počet, stav a upozornit zástupce dodavatele na případné závady obalů, 

·         při vybalování zboží dbát, aby se obaly nepoškodily a jinak neznehodnotily,

·         při přemísťování obalů brát ohled na jejich vlastnosti, např. chránit před nárazy  skleněné obaly  apod., 

·         při přípravě obalů k vrácení je upravit podle dohodnutých zvyklostí, např.:  rozložit a převázat skládací  obaly, obaly opatřit víkem, byly-li s víkem dodány, roztřídit obaly podle druhů, složit je a srovnat na sebe tak, aby se snadno zjistil jejich počet, rozložit kartony kromě těch, v nichž jsou vraceny láhve a které jsou sešity sponami. 

Organizace práce ve skladech                                                                  

                V moderním velkém maloobchodním skladu je použití výpočetní techniky nezbytností.

Pracovní operace představují souhrn činností vykonávaných pracovníky skladu.

Základem organizačního skladového systému jsou problémové a programové okruhy, které se většinou dále rozdělují do několika typických oblastí činnosti skladu a to na

·         pracovní postupy spojené s odběrem a přejímkou zboží, s uskladněním zboží, s tržní úpravou zboží a jeho kompletací, s přípravou zboží k prodeji, s vyskladněním zboží do prodejny, s oběhem prázdných přepravních  prostředků a obalů. 

Pracovní postupy určují, jakým způsobem se zabezpečují opakované činnosti na určitém úseku skladu při použití manipulačních prostředků, jaké informace pracovník dostává pro výkon své činnosti a jaké informace odevzdává a komu.

Bezpečnost při práci ve skladech

                Stejně jako ostatní zaměstnanci prodejny mají i pracovníci skladů právo na ochranu zdraví při práci a obchodní organizace jsou povinny předcházet vzniku úrazů, nemocí z povolání a učinit všechna preventivní opatření, což v nejjednodušší formě představuje :

·         zajistit proškolení pracovníků skladu a pravidelně kontrolovat, zda jsou bezpečnostní předpisy dodržovány, 

·         pečovat o stav technického zařízení skladů tak, aby toto zařízení nebylo příčinou úrazu, 

·         zajistit pracoviště všemi prostředky na ochranu zdraví ( pracovní oděv, rukavice, nářadí apod. ) 

Za tuto činnost odpovídá vedoucí prodejny spolu s vedoucím skladu.

                Rovněž pracovníci skladů jsou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinni:

·         dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

·         dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti stanovené pracovní postupy (např. při manipulaci s pracovními pomůckami se musí dodržovat zásady manipulace stanovené výrobcem), 

·         nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky na pracovištích a v pracovní době. Nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích, 

·         používat při práci ochranných zařízení a osobních ochranných pracovních prostředků, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, 

·         účastnit se školení a výcviku a podrobit se zkouškám a lékařským¨prohlídkám (stanoveno zvláštními předpisy), 

·         oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci atd. 

                Vyvarovat se úrazů znamená nepodceňovat nebezpečí z nedbalosti. Úraz může být zaviněn i neopatrnou manipulací s břemeny, uklouznutím, vadnou instalací elektrického a plynového vedení apod.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář