Jdi na obsah Jdi na menu
 


16. Příprava zboží k prodeji, vlastní prodej dle sortimentu a formy prodeje

24. 3. 2007

Příprava zboží k prodeji

                Příprava zboží k prodeji spočívá v :

·          ošetření zboží před prodejem, předbalování a předvažování, úpravě zboží, v jeho vystavování, označení cenovkou a doplňování. 

Všechny tyto činnosti vytvářejí vhodné podmínky pro rychlý prodej, snižují čas potřebný k nákupu a zvyš. úroveň obsluhy

Ošetřování zboží před prodejem

 Na kvalitu i vzhled zboží nemá vliv jen správné uskladnění, ale také i soustavná péče během doby skladování. Zboží ošetřujeme podle individuálních vlastností jednotlivých druhů zboží. Velká pozornost se musí věnovat potravinářskému zboží s kratší trvanlivostí a některému nepotrav. zboží, u něhož  se delším skladov. může narušit jakost.

Předbalování a předvažování zboží 

Zrychluje obsluhu při zvýšení frekvence zákazníků a dovoluje účelně využít prodejní doby se slabší frekvencí.

                Předbalují a předvažují se potraviny a nepotravinářské zboží, např. galanterní a papírnické zboží apod.

Úprava zboží před prodejem

U některých druhů zboží je nezbytné, aby spotřebitel dostal zboží kompletní a  připravené k používání. Vhodná estetická úprava vzbuzuje spotřebitelův zájem o zboží. Některé zboží upravujeme před přímým prodejem tak, aby bylo vystaveno, předvedeno nebo předloženo spotřebitelům v takové úpravě a stavu, v jakém jim bude sloužit. Např. oděvy musí být vyžehleny, jízdní kola kompletní, míče nahuštěny apod.

Vystavování zboží a označování cenou

                Přímým pokračováním přípravy zboží k prodeji je jeho vystavení a uspořádání v prodejní místnosti. Způsob vystavování zboží ovlivňuje především technika prodeje daná určitou formou prodeje, ale i typem prodejny a šíří jejího sortimentu a samozřejmě i celkovým dispozičním řešením

                Vystavené zboží musí být označeno cenovkou, na níž je název, druh i cena zboží.Při vystavování zboží je nutno dodržovat hygienické a bezpečnostní zásady.           Vystavování zboží a označení cenou v regálech nebo v gondolách je poslední operace se zbožím před prodejem.

Doplňování zboží

                Doplňování zboží se provádí obvykle po skončení prodejní doby nebo před otevřením prodejny. V průběhu prodeje má vedoucí prodejny dbát, aby druhy zboží byly doplňovány včas, dříve, než se doprodají.

Prodej zboží

Předpisy o prodeji zboží.                                  

                Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i zvláštní ustanovení o prodeji v obchodě a ustanovení o jakosti a množství zboží.

Jakost a množství

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha zboží, má kupující právo, aby bylo zboží před ním překontrolováno nebo aby mu jeho činnost byla předvedena.

Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohlo být zboží užíváno k určenému účelu, musí být prodáváno jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží; kupujícího je třeba upozornit, že zboží má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Používání vah

                Před prodejem je nutno překontrolovat jejich technický stav. Technický stav vah je průběžně kontrolován i během pracovní doby.

                Na váhách je uvedena tzv. váživost, která určuje nejvyšší počet kilogramů, který je dovoleno na váze vážit. Zboží se pokládá na váhu volně bez zbytečných nárazů. Plochy vah nepoužíváme, kromě vážení, na balení a krájení zboží.

                Váhy musí být umístěny na viditelné místě a nesmějí být zakryty zbožím nebo jinými předměty, také není vhodné stavět váhy na chladicí pulty nebo podobná jiná zařízení, která trpí otřesy. Zboží vážíme zásadně před zákazníkem. Musíme-li z provozních důvodů vážit mimo prodejní místnost, máme dát zákazníkovi možnost, aby si mohl váhu zboží překontrolovat.  Reklamaci na nesprávnou váhu zboží můžeme přijmout, dokud zákazník neopustil prodejnu. Reklamuje-li zákazník zboží, které je dodáváno balené a vážené přímo ve výrobě nebo ve velkoobchodě a nebyl-li obal poškozen, musí být zboží vyměněno.

Kontrolní váhy

                Ve větších prodejnách mají být na přístupném místě postaveny váhy s označením Kontrolní váhy.

Prodej v čisté váze

                Každá prodávané zboží musí mít požadované množství nebo váhu. Vloží-li prodavač zboží do obalu nebo nádoby, je povinen napřed zjistit váhu obalu nebo nádoby a teprve potom odvažuje čisté množství zboží. Prodavači musí kupujícím umožnit, aby se přesvědčili, že jim zboží bylo naváženo v čisté váze.

Dodržování správné míry

                Veškeré prodávané metrové zboží musí být měřeno měřidly opatřenými platnými cejchy. Úřední přezkoušení měřidel platí vždy na tři roky.

Vlastní prodej zboží

Nabídka zboží a její zvláštnosti při jednotlivých formách prodeje

                U klasického prodeje s obsluhou je velmi důležitá osobní nabídka. Vyžaduje od prodavače znalosti o prodávaném zboží i o psychologii zákazníka. Přesvědčivou nabídkou zboží, prodavač prokáže schopnost umět jednat s lidmi, usnadní zákazníkovi rozhodování a utvrdí ho v názoru, že jedná se skutečným odborníkem.

Osobní nabídka 

Nabídku dělíme na doplňkovou nabídku, na nabídku nových druhů zboží a připomínkovou nabídku.

                V prodejnách s obsluhou nabídku obstarává prodavač. Pravidlem je, postupovat tak, aby zákazník neměl nikdy pocit, že jej ke koupi nabízeného zboží nutíme. Stejně vlídně jako ke kupujícímu se chováme i k zákazníkovi, který se přišel jen informovat.

                Úspěch nabídky závisí na formě a jejím provedení. Jedním z nejdůležitějších činitelů  při nabídce je řeč a hlas prodavače. Mluvíme prostě, jasně, přirozeně, zřetelně a se správnou výslovností. Není vhodné používat odborných názvů, kterým by zákazníci  nerozuměli. Nepůsobí také přirozeně mluvit o zboží ve zdrobnělinách, např. šatičky, botičky, pivečko, máslíčko apod.

Při doplňkové  nabídce nabízíme takové druhy, které jsou vhodné pro doplnění, ošetření nebo úpravu vybraného zboží. Bývají to zpravidla drobné druhy zboží, na které si zákazníci v okamžiku nákupu nevzpomenou. Úspěch dodatečné nabídky je závislý na jejím provedení. Nejlepší formou dodatečné nabídky je předvedení zboží, ukázka a zdůvodnění, proč je koupě výhodná.

                Při nabídce nových druhů zboží je nutné, aby se prodavači s každým novým druhem zboží dokonale seznámili. Musí vědět o všech přednostech a výhodách nových druhů a musí znát jak se ošetřují, obsluhují nebo upravují. Inovované nebo nově zaváděné druhy zboží bývají technicky dokonalejší, modernější i kvalitnější a je zapotřebí u některých spotřebitelů překonat přesvědčivou nabídkou počáteční nedůvěru k novinkám.

                Připomínková nabídka zboží je takový druh nabídky, kdy zákazníkovi připomeneme, že určitý druh zboží máme ještě „na skladě“ a je výhodné si je koupit právě v tuto dobu, kdy ho je dostatek a je např. prodáván se slevou.

Nabídka v prodejnách s volným výběrem a samoobsluhách

                Je to především optická nabídka, při níž je v prodejně použito vlastního zboží, které je zákazníkovi předloženo k prohlédnutí vystavením nebo vyložením na účelném a vkusném výstavním zařízení v prodejní místnosti nebo výkladní skříni či výkladu. Přitom se využívá působivosti obalu a určitých pravidel platných pro rozmísťování zboží. Cílem této nabídky je upoutat pozornost zákazníka  a zároveň mu podat základní informace o vystavovaném zboží

                Dodatečnou nabídku uskutečňujeme v prodejnách s volným výběrem nejčastěji v době, kdy se zákazník rozhodl ke koupi zboží a žádá o jeho zabalení. V prodejnách se samoobsluhou ji uskutečňujeme při podávání informací během nákupu a především u pokladny.

Využití reklamních prostředků prodejny při nabídce zboží 

                Reklama je soubor propagačních prostředků vedoucích k nabídce zboží. Hlavním úkolem reklamy v obchodě je působit na estetické cítění zákazníků a podněcovat je ke koupi zboží. Tím je záměrně vyvolána poptávka po zboží.              Často využívanou formou nabídky prodejně jsou výstavky zboží. Výstavky zboží se zaměřují na vystavování některých druhů zboží, zpravidla novinek. Některé výstavky jsou spojeny s předváděním zboží, v potravinářství s ochutnávkou apod. Výstavky se organizují jako tzv. „nabídky dne“ nebo při sezónním prodeji.

Technika prodeje zboží

                Technika prodeje představuje souhrn činností zabezpečujících provozně technický postup při organizování prodeje a vedení prodejního rozhovoru. Jejím cílem je vytvořit optimální podmínky pro vlastní prodej zboží podle ekonomických, provozních, psychologických a zbožíznaleckých. Technika prodeje je závislá na sortimentu prodávaného zboží, na formě prodeje, na zvláštnostech spotřebitelů v zásobovaném regionu a konkrétních technických a ekonomických podmínkách prodejny.

Technika prodeje v prodejně s obsluhou

                Pro prodej s obsluhou je charakteristické přímé jednání se zákazníkem. Od prodavače se očekává, že poskytne odbornou a kulturní obsluhu, přičemž si sám celý prodejní proces řídí a ovlivňuje

                Jednoduché prodejní techniky se používá při prodeji podle přesně formulované objednávky. Kupující má zájem o rychlé a přesné vyřízení své objednávky. Zpravidla přichází do prodejny již s jasnou představou, které zboží a v jakém množství nakoupí.

                Složité prodejní techniky užívá prodavač tehdy, není-li zákazník předem rozhodnut, jaké zboží si má koupit, a rozhoduje se teprve při výběru zboží, mnohdy na základě nabídky. Při této formě prodeje seznamuje prodavač kupujícího se zbožím.

                Vlastní prodejní proces začíná okamžikem, kdy zákazník vstoupí do prodejny a končí jeho odchodem.

 Zahrnuje tyto fáze:           

·         přivítání zákazníka, 

·         zjištění přání zákazníka, 

·         předložení a předvedení zboží zákazníkovi, 

·         odborná rada zákazníkovi při výběru zboží, příp.doplňková nabídka, 

·         úprava zboží, 

·         vyúčtování zboží, 

·         placení zboží, 

·         balení zboží, 

·         výdej zboží, 

·         rozloučení se zákazníkem. 

Technika prodeje při prodeji volným výběrem

                Při prodeji volným výběrem platí všechny již uvedené zásady o správné obsluze a o zdvořilém jednání se zákazníky. Prodavač zde spíše plní funkci informátora, vysvětluje vlastnosti, použití i výhody vystaveného zboží, zejména když zákazník o ně projeví zájem.

                Jakmile se zákazník za pomoci prodavače rozhodne pro určitý druh zboží, postupuje prodavač obdobně jako prodavač v prodejně s obsluhou. Vybrané zboží balí, účtuje, vydává apod.

Technika prodeje v prodejnách se samoobsluhou

                V prodejnách se samoobsluhou je osobní kontakt mezi prodávajícím a zákazníky omezen.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář