Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. Podnikání (pojem, fyzická a právnická osoba, právní formy podnikání, živnostenské podnikání)

24. 3. 2007

26.           Podnikání (pojem, fyzická a právnická osoba, právní formy podnikání, živnostenské podnikání)

-          je podle obchodního zákoníku:

o         soustavná činnost,

o         prováděná samostatně podnikatelem,

o         vlastním jménem,

o         na vlastní odpovědnost,

o         za účelem dosažení zisku,

-          předpokladem podnikání každé fyzické i právnické osoby je živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění ve smyslu živnostenského zákona.

Podnik je soubor vzájemně souvisejících hmotných (budovy, stroje, nářadí, auta apod.), osobních (zaměstnanci podniku nebo podnikatel) a nehmotných (lidské myšlenky – technologické postupy, licence, patenty apod.) složek podnikání.

Základní znaky podniku:

-          právní subjektivita – vystupuje vůči třetím osobám pod svým obchodním jménem, může přijímat práva a povinnosti,

-          ekonomická samostatnost,

-          hradí své výdaje ze svých příjmů,

-          na trhu vystupuje jako samostatný subjekt,

-          plní ze zákona dané závazky vůči státnímu rozpočtu,

-          veškeré investice hradí (až na výjimky) z disponibilního zisku.

Podnikatel je osoba,

-          zapsaná v obchodním rejstříku,

-          která podniká na základě živnostenského oprávnění,

-          která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

-          provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu,

která zpravidla podnik zakládá, provozuje jeho činnost, přitom nese riziko související s podnikáním. Podnikatelem může být:

-          fyzická osoba – (každý člověk jako přirozený nositel práv a povinností, které vznikají narozením a zanikají smrtí)  musí splňovat určité předpoklady dle zákonných norem, které se týkají podnikání (Obchodní zákoník, Živnostenský zákon),

-          právnická osoba – (subjekt práv, který není fyzickou osobou) zákon jí přiznává způsobilost vystupovat v právních vztazích vlastním jménem; musí být založena písemnou smlouvou nebo zakládací listinou a zapsána do obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík – veřejný seznam veden rejstříkovým soudem, do kterého se zapisují za poplatek zákonem stanovené údaje o podnikatelském subjektu (název, právní forma, sídlo, základní kapitál, předmět podnikání apod.).

Obchodní firma – obchodní jméno, název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při svém podnikání; u fyzické osoby je to její jméno a příjmení, může obsahovat dodatek (…&syn, …řeznictví apod.); u právnické osoby je součásti obchodního jména i dodatek, který označuje právní formu; obchodní jméno nesmí být zaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele.

Jednání podnikatele – je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo prostřednictvím zástupce; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo určený zástupce.

Ručení za závazky

-       omezené -  ručí za své závazky pouze do výše svého základního kapitálu,

-       neomezené – ručí veškerým, tedy i osobním majetkem;

u společnosti se dále rozlišuje:

o         přímé – každý společník ručí za závazky společnosti (např. u veřejné obchodní společnosti věřitel může vymáhat dluh od kteréhokoli společníka),

o         solidární – společníci ručí společně za všechny závazky společnosti.

Charakteristické znaky podnikatele

-          má právní samostatnost – vstupuje do právních vztahů (např. uzavírá kupní, pracovní nebo nájemní smlouvy, provádí nákupy a prodeje výrobků, zboží a služeb);

-          provozuje svou činnost samostatně pod svým obchodním jménem – svobodně zvolí co bude vyrábět, kde bude prodávat, jaké služby bude poskytovat, jakou právní formu pro svou činnost zvolí – omezení pouze za podmínek stanovených zákonem;

-          vymezuje si sám předmět podnikání (rozsah podnikatelské činnosti), omezen může být pouze zákonem;

-          nese podnikatelské riziko (pravděpodobnost neúspěchu při podnikání) – vychází z toho, že podnikání v tržní ekonomice nezaručuje přínos zisku, ale i možnost úplné ztráty vloženého kapitálu;

-          hospodaří s majetkem podniku – kolik zdrojů do své činnosti vloží, jak použije získané prostředky – možnost disponovat při podnikání s obchodním majetkem, který podnikateli patří a slouží nebo je určen k podnikání;

-          vede účetnictví podniku, v případě fyzické osoby daňovou evidenci – rozsah a způsob stanoví zákon o účetnictví a zákon o daní z příjmů; předmětem je zaznamenávat stav a pohyb majetků a závazků, čisté obchodní jmění, náklady a výnosy, výdaje a příjmy a výsledek hospodaření.

Oprávnění podnikat  má každá fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti:

-       dovršila 18. roku věku,

-       má způsobilost k právním úkonům,

-       je bezúhonná (nebyla odsouzena za úmyslný trestný čin, který souvisí s podnikáním – má čistý výpis z rejstříku trestů),

-       je bezdlužná (u fyzických osob - nemá vůči územním fin. orgánům státu daňové nedopl.),nebo zvl. podmínky provozování živnosti

-       může jít i odbornou, či jinou způsobilost (dle druhu živnosti – prokazuje se dosaženým vzděláním, případně délkou praxe v daném oboru; profesní nebo morální vlastnosti); pokud tyto zvláštní podmínky fyzická osoba nesplňuje, provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který tyto všeobecné i zvláštní podmínky splňuje a má bydliště na území ČR. U právnických osob musí být odpovědný zástupce ustanoven vždy.

Organizačně právní formy podnikání

-          jednotlivci – nejstarší a nejjednodušší forma; podnik je vlastněn jednou osobou, která obvykle sama nebo z části podnik řídí a často i provádí činnost spojenou s předmětem podnikání; nevýhodou je, ale např. neomezené ručení;

o         zřizované podle živnostenského zákona

§          ohlašovací – jsou provozovány na základě ohlášení; dokladem o oprávnění k podnikání je živnostenský list (na jeho vydání je právní nárok); dělí se na:

·          řemeslné – podmínkou provozování je vzdělání v oboru + praxe,

·          vázané – podmínkou pro provozování je nabýt zvláštní odbornou způsobilost,

·          volné – podnikatel nemusí prokázat žádnou zvláštní odbornou kvalifikaci;

koncesované – jedná se o živnosti, kde musí podnikatel splňovat podmínky spolehlivosti či zvláštních předpisů pro odbornost (např. prodej zbraní, pohřební

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář