Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. Doplňkové formy prodeje zboží a jejich charakteristika

20. 3. 2007

Doplňkové formy prodeje

Do skupiny doplňkových forem prodeje řadíme především zásilkový prodej, prodej podle vzorků, prodejní automaty, stánkový prodej a pojízdné prodejny.

Cílem těchto forem prodeje je šetřit čas zákazníka a umožnit mu nákup bez jeho přímé osobní účasti v prodejně nebo umožnit prodej tam,  kde nejsou stacionární  prodejny nebo v době, kdy jsou tyto prodejny zavřeny.

Zásilkový prodej

Zásilkový prodej je taková obchodní činnost, při které se zboží prodává územně dislokovaným zákazníkům. Nabídka zboží je zprostředkovaná a to katalogem, inzerátem, prospektem nebo obchodním zástupcem, teletextem, internetem apod.

Význam - napomáhá zásobování obyvatelstva v širokém akčním okruhu své územní působnosti. Svou činností zásilkový obchod zásobuje obyvatelstvo i v těch místech, kde z důvodu rentability a plného využití není vybudována maloobchodní jednotka, zejména se zbožím řídké a dlouhodobé poptávky.

Prodej je uskutečňován na základě:

·         písemné objednávky, 

·         telefonické objednávky, 

·         faxové objednávky, 

·         internetové objednávky, 

·         osobní objednávky. 

Klasickým příkladem zásilkového obchodu je prodej na základě písemné objednávky zákazníka.

Hlavními předpoklady pro uskutečnění této formy prodeje jsou:  

  • existence a dostupnost katalogu zboží,

  • stabilita cen a nabízeného sortimentu po dobu platnosti   katalogu,

  • schopnost a možnost vyřídit všechny přijaté objednávky rychle a přesně.

Katalog, který je základem této formy prodeje zobrazuje nabízené zboží a spolu se základními informacemi o ceně, materiálu a katalogového čísla, získá zákazník základní informace o zboží. Doba vyřízení objednávky musí být v souladu s údaji v katalogu. Tato doba je shodná s časem, který je zapotřebí k zaslání objednávky a zboží z místa, které je nejvzdálenější od zásilkové organizace. K této době se připočítává doba nutná k vyřízení objednávky v zásilkovém podniku. Nedodržením uvedených podmínek ztrácejí zákazníci důvěru k zásilkové firmě a k této formě prodeje.Objednané zboží je dodáno poštou, veřejným dopravcem, případně dopravním prostředkem obchodní firmy. Dodané zboží zaplatí zákazník formou dobírky, popř.složenkou na základě faktury. Zákazník oceňuje především pohodlný, nezávislý, nerušený a velký výběr zboží. Vedle pohodlnosti a úspory času, intimity výběru a šíře sortimentu jsou podstatné i další  výhody jako např. dlouhodobá platnost cen (po dobu platnosti katalogu – např. 6 měsíců), možnost srovnávat ceny s ostatními firmami a výhodné platební podmínky (např. platby z účtu a na úvěr). Úspěšnost této formy prodeje je závislá na využívání výpočetní techniky. Základní filosofií zásilkového prodeje je, že zboží je ve správný čas na správném místě, že během platnosti katalogu je vždy možné jej objednat, na druhé straně však na konci sezóny by neměly zůstat obchodní firmě neprodané zásoby.

Prodej pomocí automatů

Prodejní automaty jsou stroje, které pracují na mechanickém, hydraulickém nebo elektromagnetickém principu. Po vhození příslušné sumy  peněz (mincí), poskytnou zákazníkovi zboží nebo službu. Pracovníci, pověření péčí o automaty, doplňují jen zásoby, vybírají mince (tržbu) a zajišťují jejich provozuschopnost. Prodejní automaty je možno považovat za jeden z prostředků mechanizace a automatizace procesů prodeje zboží. Při prodeji zboží touto formou se vynakládá pracovní čas pouze na doplňování zásob, kontrolu, opravy poruch mechanismů a odběr tržeb.    

Obchodní význam prodejních automatů je především v rozšíření nákupních možností, a to z hlediska:

·         času, kdy prodejní automaty jako prodejní zařízení umožňují nepřetržitý rychlý nákup po dobu  celých 24 hodin, a to i v době, kdy ostatní prodejny jsou zavřené.

·         místa, kdy se stávají organickou součástí maloobchodní sítě s možností maximálního přiblížení k místu výskytu spotřebitelské poptávky. 

Tato forma prodeje klade specifické požadavky na prodávaný sortiment. Zaměřuje se  spíš na zboží běžné denní poptávky, tvarově jednoduché a malých rozměrů : teplé a studené nápoje, cigarety, cukroviny, jízdenky, obložené pečivo, svačinky apod. Sortimentní náplň automatů se řídí podle toho, jakou funkci v maloobchodní síti plní.

 Automaty jsou vhodné i pro zboží časté poptávky na místech s velkou spádovostí, sezónností (např. pohlednice, známky, filmy, opalovací krémy, oleje apod.). Dominující zastoupení mají automaty na frekventovaných místech, v rekreačních oblastech, na nádražích, ve velkých závodech, ve školách, v úřadech a v kulturních zařízeních.

Doplňují síť kiosků, stánků a malých prodejen a mohou se rozmísťovat podle účelnosti jednotlivě nebo se jich soustředí několik na frekventovaných místech

Základní rozdělení prodejních automatů

Přes vnější a vnitřní odlišnosti najdeme u většiny prodejních automatů analogické nebo shodné součásti a funkční skupiny.

Automaty mohou být plně automatizované nebo poloautomatické.

Do plně automatizovaného stroje spotřebitel vloží příslušnou částku, popř. uvede automat v činnost (většinou elektrickým impulsem, tlačítkem). Ostatní úkony obstará automat sám vlastním zdrojem energie.

U poloautomatického prodejního stroje spotřebitel musí po vložení peněžní částky vynaložit určitou námahu, aby zboží dostal.

Podle způsobů použití je možno prodejní automaty rozdělit na prodejní automaty specializované pro prodej jednoho nebo několika druhů zboží příbuzného charakteru a na prodejní automaty univerzální pro prodej různých, často i vzájemně odlišných druhů nebo skupin zboží.

Druhy prodejních automatů

Sloupcové automaty mají jednoduchou konstrukci. Používají se k prodeji zboží baleného v pevných obalech, které je možno skládat do sloupců. Do každého sloupce zboží se vkládá závaží. Závaží svou váhou umožňuje plynulý posuv zboží do výdejních zásuvek. Pod mincovníkem je uvolňovací zařízení, které se mechanicky odjišťuje mincemi.

Přihrádkové automaty mají široké uplatnění. Jejich konstrukce je poměrně jednoduchá, zboží je uloženo v přihrádkách uzavřených skleněným okénkem. Každá svislá řada má jeden společný mincovník. Uvolňovací systém je elektromagnetický. Mincovník kontroluje průměr, tloušťku a váhu mince i magnetičnost kovu. Správné mince projdou mincovníkem a spadnou do uvolňovacího zařízení. Poslední mince sepne elektrický okruh. Zákazník stisknutím tlačítka uvolní kotvu magnetu, která otevře zasklená dvířka, a vyjme zboží.

Automaty se sklopnými poličkami jsou vhodné pro zboží, které se pádem nepoškodí. Zboží je v automatech uloženo na sklopných poličkách, které se udržují ve vodorovné poloze západkami. Po vhození mincí odjistí elektromagnetické zařízení sklopné dno a zboží z poličky spadne skluznicí do výdejního otvoru.

Stánkový prodej

Prodejní stánky poskytují možnost širokého využití. Nacházejí uplatnění především při prodeji novin a časopisů, tabákových výrobků, květin, cukrovinek, ovoce a zeleniny, občerstvení apod.  Jejich umístění se omezuje na atraktivní, živá  místa, většinou ve městech, kde dochází k vysoké koncentrací lidí. K nárůstu zájmu o prodejní stánky dochází v poslední době v souvislosti s oblibou tzv.trhů, které se stávají už každoročně součástí vánočních či velikonočních svátků, různých občanských aktivit, sdružení apod. Pro prodej jsou s oblibou  využívány velké a volné plochy, jako např. náměstí, dvory, hřiště, stadiony aj. Takto je nabízen rozmanitý sortiment nepotravinářského i potravinářského zboží.

Podle způsobu využití a umístění můžeme prodejní stánky rozdělit do dvou skupin :

a)       stánky s pevným stanovištěm

b)       přenosné a pojízdné stánky

Stánky s pevným stanovištěm jsou obvykle součástí stálého obchodního vybavení určité oblasti a jejich využití spočívá v doplnění sortimentu zboží o některé úzce specializované a zájmové druhy. Např. potřeby pro modeláře, včelaře, zahrádkáře pod. Do této skupiny můžeme zařadit i prodejní stánky na nádražích při příjezdu vlaků nebo autobusů.

Přenosné a pojízdné stánky nemají své pevné stanoviště a využívají se občasně při různých příležitostech :

·         při předvánočním prodeji, 

·         při zvýšeném zájmu o určité zboží, 

·         při prodeji sezónních druhů ovoce a zeleniny, 

·         při zajištění občerstvení sportovních akcích, poutích, srazech a shromážděních. 

Roznáškový prodej

Forma roznáškového (pochůzkového) prodeje je uplatňována při akcích, u kterých dochází k soustředění většího počtu občanů. Jsou to různé kulturně společenské a sportovní akce. Touto formou prodeje je nabízen jednoduchý sortiment charakteru občerstvení, např. zmražené mléčné výrobky, nealkoholické nápoje, cukrovinky, trvanlivé pečivo. Z nepotravinářského zboží pohledy, cigarety, drobné upomínkové předměty, např. odznaky, vlaječky, čepičky, případně další druhy zboží podle charakteru a místa akce.

Pojízdné prodejny

Pojízdné prodejny jsou jednotky maloobchodní sítě, které ambulantně zásobují venkovské obyvatelstvo potravinami a omezeným množstvím základních druhů nepotravinářského zboží. Mohou být použity i při zvláštních akcích, jako jsou různé slavnosti, sportovní podniky a rekreační zařízení v sezóně, kde je třeba zajistit občerstvení.

Pojízdné prodejny zásobují více či méně pravidelně určitá místa, která navštěvují podle zájezdového plánu. Zájezdový plán si vypracovává vedoucí pojízdné prodejny s přihlédnutím k potřebám občanům. Zájezdový plán by měl být sestaven tak, aby se obyvatelstvo mohlo spolehnout, že v určitý den bude možno potřebné zboží nakoupit.

Vozy upravené jako pojízdné prodejny mají mít dostatečnou kapacitu, aby byl zajištěn dobrý výběr zboží. Ze sortimentního hlediska můžeme mluvit o třech typech :

·         prodej základního sortimentu potravin a některých vybraných druhy nepotravinářského zboží,

·         prodej masa, polotovarů, masných výrobků a zmrazeného zboží, 

·         prodej základních nebo vybraných druhů  nepotravinářského zboží. 

                Forma prodeje je buď s obsluhou, nebo samoobsluhou.

                Pojízdné prodejny s obsluhou jsou upraveny tak, aby bylo možno otevřít boční stěnu, takže zákazník při nákupu stojí jakoby před prodejnou. Zboží a zařízení je během dopravy chráněno před poškozením.

                Pojízdné prodejny se samoobsluhou mají zboží uloženo do košů v regálech. Při vchodu  si zákazník vypůjčí košíček, vybere si zboží a při východu zaplatí u pokladny.

                V prodejně má být na viditelném místě vyvěšen ceník druhů zboží, u nichž není cena přímo na spotřebitelském balení nebo na viditelné cenovce.

Prodej zboží na splátky 

Tato forma prodeje je v posledních letech mezi spotřebiteli velmi oblíbená, protože k zakoupení zboží není zapotřebí celé peněžní částky, nýbrž pouze její části, či dokonce žádné a spotřebitel si z prodejny může okamžitě odnést zakoupené zboží domů. Zbytek nebo celou platbu zaplatí formou splátek podle dohodnutého splátkového kalendáře, či jiným dohodnutým způsobem, výhodným pro spotřebitele.

Splátky se mohou provádět následujícími způsoby:

a)       formou trvalého příkazu k úhradě,

b)       formou měsíční platby složenkou,

c)       formou přímého peněžního vkladu na účet,

d)       jinou dohodnutou formou.

K uzavření smlouvy o prodeji zboží na splátky je zapotřebí splnit určité požadavky, které jsou sice v základních bodech jednotné, přesto však v některých doplňujících údajích se u různých obchodních firem liší podle jejich finančních a jiných možností. Tyto možnosti jsou limitujícím faktorem pro určení podmínek splátky, které se pak promítnou do interních směrnic, stanovujících konečné  podmínky prodeje.

Pravidlem však je, že  prodej na splátky se váže na prokázáni totožnosti spotřebitele a jeho schopnosti dodržet smluvené termíny splátek.

Spotřebitel předloží většinou pouze tyto doklady :

a)       platný  občanský průkaz,

b)       ústřižek složenky libovolné cyklické platby,

c)       v některých případech potvrzení zaměstnavatele o příjmu, pokud se jedná o vyšší splátku.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář