Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Zásady bezpečnosti při práci a zajištění hygieny prodeje

20. 3. 2007
  3. Zásady bezpečnosti při práci a zajištění hygieny prodeje

V současných právních předpisech je zakotveno, že všichni pracující mají právo na ochranu zdraví. Stát zajišťuje touto formou  hmotné a finanční prostředky občanům v době jejich pracovní neschopnosti.

Povinností podnikatelů, pracovníků prodejen je, aby dodržovali bezpečnostní předpisy a opatření, a zabraňovali tím vzniku škod, a to jak na lidských životech a zdraví, tak i na majetku firmy. 

Základní povinnosti podnikatele z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Na činnost podnikatelů a jimi zaměstnávaných pracovníků se v plném rozsahu vztahují ustanovení zákoníku práce, ve kterých je tato problematika upravena.

To znamená, že podnikatel je povinen:

·         zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení a provádět technická a organizační opatření podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to podle nových poznatků vědy a techniky;

·         soustavně seznamovat s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a s novými poznatky bezpečnostní techniky vedoucí pracovníky a všechny ostatní pracovníky, pravidelně ověřovat jejich znalosti předpisů a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování;

·         zařazovat pracovníky na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti a zdravotní stav a nepřipustit, aby pracovník konal práce, jejichž výkon by byl v rozporu s právními a s ostatními předpisy k zajištění BOZP nebo s lékařským posudkem (včetně práce přesčas nebo v noci);

·         soustavně kontrolovat úroveň péče o BOZP, stav technické prevence, dodržování zásad BOZP a odstraňovat zjištěné závady, jakož i příčiny poruch a havárií technických zařízení;

·         bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě;

·         neposuzovat jako nesplnění povinnosti, jestliže pracovník nevykonal práci, o níž měl důvodné podezření, že bezprostředně a vážně ohrožuje život nebo zdraví.

Péče o bezpečnost v prodejně je tedy každodenní povinností všech zaměstnanců. Prodejnu  je nutné  zabezpečit proti vloupání, požáru a jiným škodám.

Příčiny úrazů

Rozbory úrazovosti ukazují, že z větší části si úrazy zaviňují pracovníci obchodu sami podceňováním úrazového nebezpečí, bezmyšlenkovitým, mechanickým počínáním a nedbalostí.

Nejčastějšími úrazy v prodejnách jsou :

·         poranění při manipulaci s nářezovými stroji, s noži a sekáčky;

·         uklouznutí na mokré podlaze;

·         pády z výšky (např. ze žebříku, z různých nevhodných pomůcek použitých při doplňování a vyjímání zboží z regálů);

·         poranění při rozbití skleněných obalů;

·         pády způsobené nepořádkem na pracovišti, nedostatečným osvětlením přeplněných chodeb a schodišť, dírami v podlaze nebo poškozenými schody;

·         pády pracovníků zaviněné nevhodnou obuví ( neuzavřená obuv, ochozené podpatky, vysoké podpatky ) nebo zachycením za potrhané součásti oděvů;

poranění v důsledku vadné elektroinstalace nebo neodborného zacházení s elektroinstalací a elektrickými spotřebiči

Zásady bezpečnosti při práci v obchodě

V obchodě dodržujeme tyto zásady bezpečnosti při práci:

·         do práce nastupujeme pokud možno klidní a vyrovnaní. Svými osobními a soukromými problémy neobtěžujeme spolupracovníky ani zákazníky,

·         pracovní oděv udržujeme v pořádku, obuv máme vždy v dobrém stavu,

·         obuv - s nízkými nebo nejvýše středně vysokými podpatky, Případně bezpečnostní obuv.

·         na práci se plně soustřeďujeme, nepracujeme pod vlivem prostředků, které ovlivňují negativně pozornost,

·         na pracovišti udržujeme pečlivý pořádek a dbáme na dobré osvětlení, 

·         při práci s elektrickými spotřebiči se vyvarujeme neodborné manipulace s těmito přístroji.                                    

Kromě toho dbáme na to aby :

·         elektrické zařízení instaloval, opravoval a pravidelně kontroloval jen kvalifikovaný pracovník,

·         podlahu udržujeme čistou a suchou. Rozlité kapaliny z podlahy ihned stíráme.

·         ve výšce nikdy nepracujeme bez řádného zajištění: 

-          nestoupáme si na různé vratké podložky, ale použijeme dvojitý žebřík (tzv. štafle), který je vždy zajištěn řetízkem, nebo použijeme schůdky,

-          ze žebříku se nikdy nevykláníme ani nenatahujeme (např. po zastrčené krabici zboží).

·         při práci na strojích a různých obdobných mechanických zařízeních:

-          pracujeme jen na stroji a zařízení, na kterém jsme zacvičeni, 

-          zařízení čistíme, jen když je vypnuto,

-          nesnímáme ochranné kryty,

-          dokud je zařízení v chodu, nikdy od něho neodcházíme (výjimkou je zařízení automatické),

-          dodržujeme stanovené pracovní a technologické postupy.

·         podlahu a schody udržujeme v dobrém stavu, 

·         břemena zvedáme z podřepu, nikdy z předklonu. Těžká břemena vždy kolektivně. Středně těžká břemena přenášíme na krátké vzdálenosti na rameni. Dlouhé předměty přenášíme se zvednutým předním koncem. Neseme-li lehčí, ale objemná břemena (např. několik krabic) v ruce, dbáme na to, aby nám nezakrývala rozhled, zejména při sestupu ze schodů. Všude, kde je to možné, používáme mechanizační prostředky. Žáci musí dodržovat  maximální váhové limity stanovené příslušnou právní normou.

·         zboží ukládáme jen na vyhrazená místa. Ukládáme ho tak, aby se nemohlo sesunout. Těžké předměty neopíráme o zdi, schody nebo konstrukce. Zbožím nezastavujeme chodby ani schodiště,

·         nepracujeme nikdy s vadnými nástroji, také nevhodně použitý nástroj bývá příčinou úrazů; při používání ho nikdy nestavíme proti ruce nebo tělu,

·         prodejna je vybavena lékárničkou se základními potřebami pro poskytnutí první pomoci při úrazu. (obvazový materiál, peroxid vodíku, jódová tinktura apod.). U každé lékárničky je zápisník, do kterého se poznamenává jméno, den, hodina a důvod použití materiálu. Poraněný musí po ošetření vyhledat lékařskou pomoc. Vedoucí prodejny o každém pracovním úraze sepíše  protokol, který je podkladem pro další jednání jiných orgánů s poraněným. V zápise musí být proto jasně a přesně osvětleny důvody vzniku úrazu, aby bylo možno zjistit, zda jde o zavinění ze strany závodu nebo vinu poraněného,

·         na dobře viditelném a přístupném místě v prodejně je vyvěšeno telefonní číslo první pomoci, kterou v případě vážnějšího úrazu ihned přivoláme.

Zajištění hygieny v potravinářských prodejnách

     Při prodeji potravin je nutno dodržovat tyto zásady:

·         soustavně udržovat všechny prostory, vnitřní prodejní zařízení a inventář, včetně dalších prostorů souvisejících s prodejem potravin, v čistotě a provádět pravidelně jejich úklid mytím, zejména po skončení prodeje;

·         sledovat jakost dodávaných a prodávaných potravin a vyloučit z prodeje zdravotně závadné potraviny, neznámého nebo podezřelého původu, částečně narušené nebo zjevně znehodnocené a prodávat pouze potraviny v jejich záručních nebo spotřebních lhůtách;

·         potraviny mrazené, které byly (i když jen částečně) rozmraženy, nesmí být opětovně zmraženy. Při manipulaci s nebalenými potravinami (porcování, ukládání, krájení apod.) musí prodávající, či ten, kdo obsluhuje, zásadně používat čisté a vhodné pracovní pomůcky a nářadí. Tyto manipulace musí být prováděny v samostatně vyčleněném a k tomuto účelu vyhrazeném prostoru. Pro prodej nebalených potravin musí být k dispozici dostatečné množství čistého, hygienicky vhodného obalového materiálu;

·         pro prodej potravin spojených s jejich konzumací na místě musí být vytvořeny, zajištěny a dodrženy všechny hygienické požadavky. Musí být zabezpečeny samostatné skladovací prostory, vyhrazen samostatný prostor pro zpracování potravinových surovin, včetně nezbytného materiálového vybavení. Nesmí docházet k hygienickému křížení provozu při jejich výrobě, porcování, přepravě (přenášení) do prodejních prostor s vlastním prodejem. Manipulace s těmito potravinami (hotovými pokrmy) se musí uskutečnit samostatně ve vyčleněném prodejním prostoru, vybaveném potřebnými náležitostmi pro tuto činnost (váhy, pracovní desky, nože, nádobí apod.), včetně vyčleněných určitých osob, které budou tuto činnost zajišťovat;

·         prostory určené ke konzumaci na místě musí být vybaveny potřebným a účelným inventářem, dobře čistitelným, nepoškozeným a funkčně plně vyhovujícím. Průběžně musí být zajištěna a prováděna jeho očista. Přidružená výroba potravin a s tím spojená konzumace nesmí negativně ovlivňovat mikroklima prodejny (zápachem, teplem, vlhkostí apod.). V odůvodněných případech musí být zajištěno účinné nucené odvětrávání a odsávání škodlivin z prostředí.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář