Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. hodina Písemnosti spojené s ochranou majetku organizace

4. 8. 2009

27. hodina Písemnosti spojené s ochranou majetku organizace

Dohoda o hmotné odpovědnosti – se může uzavřít jen se zaměstnancem starším 18ti let.

Uzavírá jí zaměstnavatel s pracovníkem, jež během výkonu práce je ve styku a pracuje s peněžními prostředky firmy.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

uzavřená dle § 176 zákona číslo 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obchodní firma/jméno

se sídlem

IČO

zastoupená

jako zaměstnavatel na straně jedné (dále jen „zaměstnavatel“)

a

jméno

bytem 

r.č. 

jako zaměstnanec na straně druhé (dále jen „zaměstnanec“)

       

I

Na základě pracovní smlouvy ze dne ............ pracuje zaměstnanec u zaměstnavatele v pracovním poměru jako ..........................

K výkonu této práce byly zaměstnanci svěřeny prostředky ve vlastnictví zaměstnavatele, a to zejména (hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu, hodnoty svěřené k vyúčtování) ..................................................

……………………………….dále obsahuje body práv a povinností obou smluvních stran

………………………………..

VI

Účastníci této dohody prohlašují, že si ji před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je sepsána ve dnou vyhotoveních, z nichž obdrží zaměstnavatel i zaměstnanec po jednom.

V .................. dne ..................................

                       

Domácí úkol: opakování učiva ke 4. kontrolní písemné práci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 4. kontrolní písemné práci

vypracování „ukázkového inventurního soupisu“ zboží s charakterem a cenami zboží  souvisejícími na provozovně, kde vykonáváte odborný výcvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář