Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. hodina Praktické procvičování obchodních dopisů

4. 8. 2009

19. hodina Praktické procvičování obchodních dopisů

 

Objednávka, dodací list, faktura, návěstí zásilky, přepravní list, upomínky

 

Jako:

-          tiskopis – předtištěné údaje

-          individuální písemnost – obchodní dopis například na předtisku, kde ve stati  je uveden pokaždé jiný text.

 

 

 

 

 

Domácí úkol: opakování učiva ke 2. kontrolní písemné práci

 

 

Faktura - Faktura je doklad,  který uvádí, jakou částku má odběratel zaplatit dodavateli za zboží, práci nebo službu, kdy ji má zaplatit a jak.

Nemá předepsanou podobu, každý uživatel si může vyrobit fakturu podle svých vlastních potřeb. Obvykle obsahují faktury tyto položky:

§      Číslo faktury

§      Dodavatel

§      Číslo účtu dodavatele

§      Odběratel

§      Konstantní symbol

§      Příjemce

§      Den vystavení dokladu

§      Den splatnosti

§      Den uskutečnění zdanitelného plnění

§      Forma úhrady

§      Vlastní obsah faktury

§      Podpisový záznam

§      Rozpis DPH dle sazeb

Číslo faktury

Udává pořadí vydané faktury v účetním období, např.:

-          2005125, kde 2005 je rok vystavení a 125 pořadové číslo faktury (obdoba údaje Naše

značka z obchodních dopisů)

-          45605, kde 05 je rok vystavení a 456 pořadové číslo faktury

V čísle faktury se nesmí používat lomítko, písmeno ani pomlčka! Číslo faktury se na příkazu k úhradě stává variabilním symbolem, který by banka s lomítkem či jiným nepatřičným znakem nezúčtovala.

Dodavatel          

Název firmy dle registrace v Obchodním rejstříku nebo u Živnostenského úřadu. Pokud je firma plátce DPH, musí být uvedeno DIČ.

Číslo účtu dodavatele a kód banky

Číslo určuje banka, u které  má firma založený účet,  kód banky je číselné označení banky, např.:

0100 = Komerční banka

0800 = Česká spořitelna

0300 = ČSOB

Číslo účtu odběratele není na faktuře ani nutné, ani funkční.

Odběratel

Název firmy dle registrace v Obchodní rejstříku nebo u Živnostenského úřadu. Pokud je firma plátce DPH, musí být uvedeno DIČ

Konstantní symbol

Nejvýše čtyřmístné číslo, které vyjadřuje účel platby. Od 1. 3. 2004 platí vyhláška ČNB č. 62/2004 Sb., která ruší povinnost uvádět konstantní symboly při zadávání platebních příkazů v bance.

Ve vyjmenovaných případech povinnost uvádět konstantní symboly zůstává; týká se plateb, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu (konstantní symboly stanoví Ministerstvo financí) a plateb potřebných pro sestavování platební bilance ČR (vyhláška 514/2002 Sb.)

Mezi nejpoužívanější patří :

0008 – platba za výrobky nebo zboží

0308 – platba za služby

0408 – platba za dopravu

0558 – finanční platba, to je např. pojištění auta, zdravotním pojišťovnám, penále apod.

Také každá daň má své číslo

Příjemce

Nepoužívá se, (nevyplňuje), pokud je adresa odběratele stejná jako místo určení. Pokud např. firma sídlí ve Vsetíně a dodávka je určena na stavbu v Hranicích, musí  být jako příjemce uvedena adresa v Hranicích.

Datum vystavení dokladu

Doklad může být vystaven v den uskutečnění dodávky. Pokud se jedná o fakturu, kterou vystavuje plátce DPH, může být dle Zákona o DPH doklad  vystaven do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne, kdy bylo zboží dodáno, práce provedena … , viz níže.

Datum splatnosti

Tento termín není určen žádným předpisem ani zákonem, jako tomu bylo dříve, ale je určen dohodou v kupní smlouvě. Nejrozšířenější termín splatnosti je 14 dnů, ale může to být i 30 dnů nebo 40 dnů dle dohody. Pokud není dohodnutý termín splatnosti dodržen, může dodavatel požadovat penále, ale jeho výše není libovolná. Určuje ji kupní smlouva, není-li na penále v kupní smlouvě myšleno, řídí se jeho výše obchodním zákoníkem.

Penále, které nemá oporu v kupní smlouvě nebo obchodním zákoníku, nemá právní platnost!

Den uskutečnění zdanitelného plnění

Jedná se o termín vyplývající ze zákona o DPH. Neplátci jej nevyplňují. Udává den uskutečnění dodávky nebo dokončení služeb.

Forma úhrady

Fakturovaná částka může být hrazena v hotovosti nebo převodem na účet. Forma úhrady musí být na faktuře vyznačena. Jiné způsoby úhrady jsou málo používané.

Vlastní obsah

Přesné označení fakturovaného předmětu a jeho cena. Pokud to vyžaduje charakter fakturovaného předmětu, musí faktura obsahovat kromě přesného označení zboží také jeho množství a cena za jednotku. Jestliže doklad vystavuje plátce DPH  označí i sazbu DPH. Musí být zřetelné označena celková fakturovaná částka v Kč.

Podpisový záznam

Podle zákona o účetnictví musí být faktura vlastnoručně podepsána osobou, kterou určuje vnitřní řád firmy. Razítko není povinnou náležitostí faktury. Když už je ale doklad razítkem opatřen, musí být podpis umístěn mimo razítko!

Rozpis sazeb DPH

Pokud doklad vystavuje plátce DPH, musí u každé fakturované položky určit cenu bez daně, částku daně a daňovou sazbu. Na závěr uvede částku celkem.

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář